Nationaal Veeteelt Museum en Fries Landbouwmuseum vanaf 2021 samen verder.

 

Het Nationaal Veeteelt Museum (NVM) is vanaf 2020 onderdeel van het Fries Landbouwmuseum (FLM).

Aanleiding
Door verkoop van het gebouw waarin het NVM 20 jaar lang was gehuisvest (het oude ki-station Land van Cuijk in Beers), moest het bestuur op zoek naar een nieuwe locatie of samenwerking. Die zoektocht heeft nu dus geresulteerd in samenwerking met het Fries Landbouwmuseum, waarbij integratie van de beide collecties het uiteindelijke doel is.

Het Fries Landbouwmuseum krijgt hiermee een mooie en zeer interessante aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling van de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de gehele collectie van het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en voortplanting verder worden uitgediept, zowel voor rundvee als alle andere diersoorten. Bovendien brengt het NVM veel kennis in die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen van onderwijs. Hierdoor versterkt het FLM haar positie als toonaangevend agrarisch museum in Nederland.

 

kijk voor meer info op: www.frieslandbouwmuseum.nl

 NATIONAAL VEETEELT MUSEUM

nieuw logo museum klein

Fries Landbouwmuseum
Felling 6

8912 CG LEEUWARDEN

De Stichting heeft ten doel: het oprichten, beheren en exploiteren van een museum onder de naam: Nationaal Veeteelt Museum teneinde het cultureel erfgoed betrekking hebbende op de veeteelt en de voortplanting bij landbouw-nutsdieren in Nederland te bewaren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De Stichting NVM is in 2020 samengegaan met de Stichting Fries Landbouwmuseum.

  • Hoofdlijnen beleidsplan:

Zie hiervoor het document Beleidsplan 2020 – 2024 van het Fries Landbouwmuseum.

  • Bestuurssamenstelling:

G. Kooistra, voorzitter
T. de Boer, secretaris
G. Schaaf, penningmeester

 

  • Het bestuur: leden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

  • Uitleg:

Het bestuur kan uitsluitend de voor het museum haar gemaakte kosten declareren, zoals gereden kilometers.

  • Beloningsbeleid directeur:

Het Fries Landbouwmuseum heeft een directeur benoemd binnen de organisatie.

  • Het personeel volgt de museum CAO als leidraad. De stichting draait grotendeels op vrijwilligers.